What this ? Okay confess about me

Rules :

no.1 : Copyright ? no if you wanna , i can give you free but i will also famous (the time i wrote this post just before you)

no.1 : Vấn đề  bản quyền : không nếu bạn muốn , tôi có thể đưa cho bạn miễn phí nhưng đồng thời tôi cũng nổi tiếng ( thời gian tôi viết cái bài này trước bạn)

no.2 : who subscribe first, will be post first . It will not count on peoples.

no.2 : ai đăng kí trước, sẽ được ưu tiên. Sẽ không dựa vào số người

no.3 : i have brought the copyright to translate for free and to understand, if not internet just comfort to deleted.

no.3 : tôi mua bản quyền để dịch bởi vì tôi chỉ muốn hiểu nghĩa văn bản và dịch free, nếu không internet cứ del thoải mái.

my friend or me before

 

Advertisements