What this ? Okay confess about me

Rules :

no.1 : Copyright ? no if you wanna , i can give you free but i will also famous (the time i wrote this post just before you)

no.1 : Vấn đề  bản quyền : không nếu bạn muốn , tôi có thể đưa cho bạn miễn phí nhưng đồng thời tôi cũng nổi tiếng ( thời gian tôi viết cái bài này trước bạn)

no.2 : who subscribe first, will be post first . It will not count on peoples.

no.2 : ai đăng kí trước, sẽ được ưu tiên. Sẽ không dựa vào số người

no.3 : i have brought the copyright to translate for free and to understand, if not internet just comfort to deleted.

no.3 : tôi mua bản quyền để dịch bởi vì tôi chỉ muốn hiểu nghĩa văn bản và dịch free, nếu không internet cứ del thoải mái.

my friend or me before